ค่าใช้จ่าย

Register150x150.gif
Studentsupport150x150.gif
Tuition150x150.gif
stay150x150.gif

ค่าดำเนินการ

ค่าดำเนินการ รวมไปถึงค่าวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพ, และอื่นๆ

Student Support

ขณะที่นักเรียนไปศึกษาที่ประเทศแคนาดา ทางiSCจะช่วยดูแลและดำเนินการในเรื่องที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งมีจะมีค่าบริการอยู่ใน Student Support 

ค่าเรียน

ค่าเล่าเรียนโรงเรียนมัธยมในแคนาดา ขึ้นอยู่กับเขตการศึกษาและชนิดของโรงเรียน

ค่าเทอมของโรงเรียนรัฐบาลจะถูกกว่าโรงเรียนเอกชน

ค่าที่พัก

นักเรียนที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลจะต้องพักกับ host family ของโรงเรียนเท่านั้น ยกเว้นนักเรียนที่มีผู้ปกครองอาศัยอยู่ด้วย