top of page

Central Okanagan School District

เกี่ยวกับโรงเรียน

Central Okanagan เป็นที่รู้จักในนามว่า Kelowna เป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา แม่น้ำ สวนผลไม้ และไร่องุ่น ร้อยละ98ของนักเรียนที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก แต่ละโรงเรียนจำกัดนักเรียนที่ใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเพียงร้อยละ1เท่านั้น เพื่อให้นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและได้พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่

รายชื่อโรงเรียน

  1. George Elliot Secondary 

  2. Kelowna Secondary

  3. Mount Boucherie Senior

  4. Okanagan Mission Secondary

  5. Rutland Senior

  6. SD23 Distributed Learning

  7. Central School 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร: $200

ค่าเรียนต่อ1ปีการศึกษา: $13,000

ค่าโฮมสเตย์ต่อปี: $9,000

โฮมสเตย์

โฮมสเตย์เป็นส่วนสำคัญของการประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ การพักอาศัยกับครอบครัวชาวแคเนเดียนเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง ไม่เพียงแต่พัฒนาภาษาอังกฤษแต่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวแคเนเดียน

bottom of page