1

โรงเรียนมัธยมในประเทศแคนาดา

โรงเรียนมัธยมในประเทศแคนาดาทั้งรัฐบาลและเอกชนในเมืองต่างๆ

เมือง Montreal, Toronto, Vancouver and Victoria, และเมืองอื่นๆ

2

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนมัธยมในแคนาดา

3

ขั้นตอนการสมัคร

เตรียมตัวเพื่อสมัครเรียนโรงเรียนมัธยมในแคนาดา