เปิดโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรของประเทศแคนาดา.. วิชาเลข เรียนอะไร? ยากไหม?

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในกลุ่มนักเรียนจากประเทศเอเชียเพราะประเทศของเรานั้นจะมีความเข้มข้นและหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างยาก เมื่อนักเรียนส่วนมากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรือไปโครงการแลกเปลี่ยนแล้วกลับมาประเทศไทย ก็มักจะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนต่างประเทศนั้นง่ายเหลือเกิน


วันนี้บทความของเราจะมาเปิดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศแคนาดาให้นักเรียนดูว่าแต่ละวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์นั้นเรียนหัวข้ออะไรบ้าง ส่วนจะยากหรือจะง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยค่ะ


ในประเทศแคนาดาหลักสูตรการเรียนการสอนจะถูกดูแลโดยรัฐบาลโดยจะแบ่งออกเป็นเขตการศึกษา (School District) ซึ่งทุกๆ School District จะถูกดูแลและใช้หลักสูตรเดียวกันในแต่ละมณฑล โดยบทความนี้จะกล่าวถึงหลักสูตรของ British Columbia
Grade 9 (ม.3)

นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (Maths 9) โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องดังนี้ : Number Systems, Pythagoras, Exponent Laws, Operations with Rational Numbers, Polynomials, Factoring, Linear Equations/Inequalities, Linear Functions, Polygon Similarity and Scale Factor, and Probability


ถ้าหากนักเรียนคิดว่าวิชานี้มีความง่ายเกินไปนักเรียนสามารถยื่นคำร้องและทำแบบทดสอบเพื่อเรียน Maths 9 Honor ที่มีความเข้มข้นมากกว่า ได้ค่ะ


Grade 10 (ม.4)

เมื่อจบจากเลขของเกรด9 นักเรียนจะต้องเลือกวิชาคณิตของเกรด10ตามที่เหมาะสมและตามความสนใจค่ะ

1. วิชา Workplace Mathematics 10

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อดังนี้ :

- create, interpret, and critique graphs

- primary trigonometric ratios

- metric and imperial measurement and conversions

- surface area and volume

- central tendency

- experimental probability

- financial literacy: gross and net pay


หรือ


2. วิชา Foundations of Mathematics and Pre-calculus 10

* สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนของ grade 9 มากกว่า 65%

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อดังนี้ :

- operations on powers with integral exponents

- prime factorization

- functions and relations: connecting data, graphs, and situations

- linear functions: slope and equations of lines

- arithmetic sequences

- systems of linear equations

- multiplication of polynomial expressions

- polynomial factoring

- primary trigonometric ratios

- financial literacy: gross and net pay


Grade 11 (ม.5)

- จะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. Work Place และ 2. Foundation & Pre-Calculus


1. นักเรียนที่เลือกเรียน Work Place Maths 10 จะสามารถเลือกเรียนต่อได้แค่วิชาเดียว

Workplace Mathematics 11

- financial literacy: personal investments, loans, and budgeting