ระบบการศึกษามัธยมที่ British Columbia แคนาดา | ข้อแตกต่างของแต่ละโรงเรียน ? เลือกโรงเรียนไหนดี ?

ระบบการศึกษาใน British Columbia

เมื่อจบม.6 นักเรียนจะได้รับวุฒิที่มีชื่อว่า Dogwood Diploma โดยโรงเรียนมัธยมทุกแห่งใน BC จะใช้ระบบการศึกษาเดียวกัน สิ่งที่ทำให้แต่ละโรงเรียนต่างกันคือ สภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียน เมืองที่ตั้งของโรงเรียน วิชาเลือกของแต่ละโรงเรียนที่โรงเรียนบางแห่งอาจมีวิชานี้ แต่บางโรงเรียนอาจจะไม่มี ยกตัวอย่างเช่น วิชาภาษาญี่ปุ่นนอกจากวิชาพื้นฐานที่ทุกโรงเรียนมีเหมือนกันหมดแล้ว บางโรงเรียนที่มีวิชาการเข้มข้นก็จะมีหลักสูตร IB หลักสูตร AP และ Academy

1. IB หรือ International Baccalaureate เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้เปรียบเมื่อตอนเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนจะสามารถสมัครมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก เนื้อหาที่เรียนก็จะเข้มข้น และหลากหลายมากกว่าหลักสูตรปกติ(Dogwood) และเน้นให้นักเรียนได้คิดนอกกรอบและเรียนรู้ในหลายๆด้านมากขึ้น


2. AP (Advance Placement )

โปรแกรม AP เป็นคอร์สเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในโรงเรียนมัธยม

เมื่อนักเรียนเรียบจบโปรแกรม AP และทำคะแนนได้ดี นักเรียนจะได้รับหน่วยกิตในระดับมหาวิทยาลัยของวิชานั้นๆ หลักสูตรAPเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตร AP จะมีเพียงบางวิชาเท่านั้น เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับโรงเรียนแต่ละแห่งว่ามีวิชาใดบ้าง


3. Academy เป็นวิชาเรียนที่เข้มข้น เหมือนเป็นคอร์สเรียนพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สนใจด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ และก็ไม่ใช่ทุกเขตการศึกษาที่จะมี academy วิชาเหล่านี้จะเป็นวิชาที่อาจจะเรียนนอกตาราง หรือเรียนในตาราง ซึ่งความพิเศษคือ ปกตินักเรียนอาจจะเรียนแค่ 1 ชั่วโมงต่อวิชา แต่academy อาจจะใช้ถึง 2 ชั่วโมง หรือเรียนตลอดปี ขึ้นอยู่กับวิชาและข้อกำหนดของแต่ละโรงเรียน

ตัวอย่างหลักสูตร academy : Golf, Baseball, Ice Hockey, Basketball, ITถึงแม้แต่ละโรงเรียน จะมีจุดเด่นในแต่ละวิชาต่างกันออกไป แต่สุดท้ายแล้ว นักเรียนทุกคนต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบ 80 หน่วยกิต เพื่อจบการศึกษาระดับมัธยม


ระบบการเรียนที่แคนาดาจะมีลักษณะคล้ายมหาวิทยาลัยประเทศไทย คือนักเรียนแต่ละคนจะมีตารางเรียนของตัวเอง นักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือก โดยแต่ละวิชาจะมีหน่วยกิต นักเรียนต้องเก็บให้ครบ 80 หน่วยกิต โดยจะเริ่มนับตั้งแต่เกรด10-12การสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่แคนาดาจะใช้คะแนนในห้องเรียนตั้งแต่เกรด10-12 เป็นหลัก ดังนั้นการวางแผนการเลือกวิชาเรียนจึงสำคัญมาก เพราะจะมีผลต่อการเข้ามหาวิทยาลัยอีกด้วย


การวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนจะต้องไปดูที่เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยว่าคณะที่นักเรียนต้องการจะเข้า มีrequirement วิชาอะไรบ้าง และนักเรียนต้องเรียนวิชาเหล่านั้นใน high school และทำเกรดให้ดีค่ะ


จากที่เราได้อธิบายมาทั้งหมด

การเลือกโรงเรียนของนักเรียนจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะนักเรียนแต่ละคนมีข้อกำหนดไม่เหมือนกัน

การเลือกโรงเรียน ควรเริ่มจาก

  1. เมืองและสภาพแวดล้อมที่นักเรียนชอบ เช่น เมืองใหญ่ เมืองขนาดกลาง เมืองขนาดเล็ก เมืองธรรมชาติ ฯลฯ

  2. เลือกโรงเรียนที่มีวิชาเลือกหรือโดดเด่นในด้านที่นักเรียนสนใจ350 views0 comments