ทำความรู้จักกับระบบการศึกษาแคนาดา! โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาลต่างกันอย่างไร ?

Updated: Aug 27, 2020

เขียนโดย iStudycanada, Published date: 04 June 2019ประเทศแคนาดานั้นแบ่งออกเป็น 10 รัฐ (provinces) และ 3 ดินแดน (territories) โดยแต่ละรัฐก็จะดูแลการศึกษาด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปโรงเรียนในแคนาดานั้นจะแบ่งออกเป็นโรงเรียนนรัฐบาล(Public School) และ โรงเรียนเอกชน (Private School) ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายและหลักสูตร โดยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าและการเรียนการสอนก็มักจะเข้มข้นมากกว่าโรงเรียนรัฐบาล


ระดับชั้นของโรงเรียนในแคนาดานั้นจะคล้ายๆกัน โดยเริ่มที่ระดับอนุบาล (Kindergatens) และประถมศึกษา โดยนักเรียนจะเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษา(Elementary School)ที่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 5 (K.1-G.5)


หลังจากนั้นเมื่อนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6 (G.6) นักเรียนก็จะต้องย้ายไปโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ Middle School โดยส่วนมากนักเรียนจะเรียนจนถึง G.8 หรือม.2 แล้วจึงย้ายไป High School เมื่อเกรด9 หรือ ม.3


อย่างไรก็ตาม โรงเรียน High School บางแห่งเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นม.2 หรือ grade8 ถึงแม้โรงเรียนส่วนมากจะรับตั้งแต่เกรด9-12 หรือเทียบเท่าม.3-ม.6ในประเทศไทยนั่นเองโรงเรียนรัฐบาลในแคนาดา 

Canadian Public School 

โรงเรียนรัฐในแคนาดาจะถูกแบ่งเป็นเขตการศึกษาต่างๆ ซึ่งแต่ละเขตก็จะมีโรงเรียนเพื่อรองรับนักเรียนในแต่ละระดับซึ่งจะแตกต่างกันตามขนาดและจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ของแคนาดา บางเขตการศึกษาที่เป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนหลายแห่ง ส่วนเขตการศึกษาที่มีขนาดเล็กก็อาจจะประกอบไปด้วยโรงเรียนเพียง1-2แห่ง


โรงเรียนเอกชนในแคนาดา 

Canadian Private School 

โรงเรียนเอกชนในแคนาดามีอัตราครูต่อนักเรียนที่ดีกว่าโรงเรียนของรัฐจึงทำให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเลือกต่างๆรวมถึงการเน้นความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ทักษะด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ จะมีคุณภาพ เทียบเท่ากับโรงเรียนของรัฐในแคนาดาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงการทัศนศึกษา ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนทั้งสองระบบใกล้เคียงกัน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนเอกชนส่วนมากจะเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงเกรด12 ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือโรงเรียนเอกชนนั้นจะมี uniform ให้นักเรียนด้วย